Výbor

Nočná súťaž

13. května 2017 v 20:34 | Pavol Zapletal

Prianie

24. prosince 2016 v 11:55 | Pavol Zapletal

DHZ Jelšava

28. srpna 2016 v 19:38 | Pavol Zapletal

Kolektív mužov 27.8.2016


https://www.facebook.com/DobrovolniHasiciJelsava/

VČS 2016

24. února 2016 v 21:44 | Pavol Zapletal

Odborná príprava

27. ledna 2016 v 20:42 | Pavol Zapletal

Zdokonaľovacia príprava - ADP

Členovia DHZM v Jelšave sa dňa 26.01.206 zdokonaľovacej prípravy na použitie ADP na OR HaZZ v Revúcej a na Hasičskej zbrojnici v Jelšave.

Darujete 2% zaplatenej dane

14. ledna 2016 v 12:06 | Pavol Zapletal
Dennodenne sa stretávame s prácou hasičov.

Aj MY dobrovoľný hasiči radi vám pomôžeme ak nám naše možnosti dovoľujú .

Pre zlepšenie našej pomoci VÁM pri mimoriadnej udalosti, môžete NÁM pomôcť poukázaním 2 % zapaltenej dane.

Aby sme si mohli zakúpiť hasičské vybavenie.

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane
Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...
  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Právnická osoba môže poukázať 2% z dane iba v prípade ak v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi, ktorému chce poukázať 2% zo zaplatenej dane), právnické osoba potom označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane v časti IV. kolónky 1 a 2.
Ak právnická osoba za uvedených podmienok nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, v časti IV. kolónka 3.
Viac informácií a postup, ako venovať 2% z dane, nájdete na www.drsr.sk

Za vašu pomoc Vám ĎAKUJEME.

Dobrovoľný hasičský zbor Jelšava
Tomášikova č.470
04916 Jelšava

občianske združenie
IČO: 001774744601

nový rok

1. ledna 2016 v 22:39 | Pavol Zapletal

Športové krátke tričko.

27. srpna 2015 v 23:22 | Pavol Zapletal
Možná kombinácia názvu a fotografie . Dodanie do 4 pracovných dní. Cena od 13,50 EUR.


Výročná členská schôdza DHZ Jelšava

15. února 2015 v 15:04 | Pavol Zapletal
Výročná členská schôdza DHZ Jelšava sa uskutočnila dňa 13,02.2015 o 18:00 hod. v priestoroch MsÚ v Jelšave.Na členskej schôdze sme privítali prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Petho a zástupcov družobných DHZ v Slovenkom Kolóši a Nadlaku.

Prezentácia činnosti DHZ Jelšava za rok 2014.

Vianoce 2014

25. prosince 2014 v 17:46 | Pavol Zapletal


Slovenskí skauti tento víkend roznášajú Betlehemské svetlo na vlakoch do všetkých kútov Slovenska. Nakoľko u nás vlak nepremáva jelšavskí dobrovoľní hasiči sa rozhodli, že pre toto svelo vycestujú na železničnú stanicu do Plešivca. Pre Betlehemské svetlo si mohli prísť obyvatelia do Mestského múzea v Jelšave a potom sme ho odniesli aj do Zariadenia opatrovateľskej služby v Jelšave.

Propagácia dobrovoľného hasičstva.

2. srpna 2014 v 19:13 | Pavol Zapletal
Dňa 26.07.2014 operačný dôstojník OR HaZZ v Revúcej oznámil na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava požiar poľnohospodárskeho stroja a strniska v obci Rákoš. Jednotka vykonala výjazd na CAS 25 RTHP v počte 1+5, ale nezasahovala.


Obec Gemerské Teplice dňa 02.08.2014 organizovala športové dni obce. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava v rámci spolupráce prezentoval činnosť dobrovoľného hasičstva.DHZ Jelšava má 141 rokov.

18. června 2014 v 13:39 | Pavol Zapletal

PS 18

27. února 2014 v 21:37 | Pavol Zapletal

VČS

25. února 2014 v 21:07 | P.Z.
HASIČI BILANCOVALI

V sobotu 1. februára 2014 sa uskutočnila vo veľkej zasadačke mestského úradu v Jelšave výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov. Tejto schôdze sa okrem členov zúčastnili aj vzácny hostia: MVDr. Milan Kolesár - primátor, Ing. Milan Brdársky - predseda OV DPO v Revúcej, dobrovoľní hasiči z Muráňa a v neposlednom rade sme privítali aj zahraničných hostí - hasičov z maďarského Tótkomlósa a rumunského Nadlaku.
Schôdzu viedol Ing. Pavol Zapletal - predseda DHZ a prebiehala podľa schváleného programu. Po voľbe členov návrhovej a volebnej komisie sa prijal do zboru nový člen Zdenko Švejkovský a z dorastu sa do kategórie mužov preradili Ľudovít Koren a Gejza Balog.
Po prijatí členov nasledovali správy:
- správa o činnosti krúžku Plameň za rok 2013 - prečítala Gabriela Jakubecová - vedúca mládeže,
- správa strojnej služby za rok 2013 - prečítal Zdenko Javorčík - vodič - strojník,
- správa hospodára - prečítal Miroslav Kováč - hospodár,
- správa revíznej komisie - prečítal Marián Gacko - predseda revíznej komisie,
- správa o činnosti MsHZ za rok 2014 a plán činnosti na rok 2014 - prečítal Ing, Pavol Zapletal - veliteľ MsHZ.
Po týchto správach nasledoval rozkaz veliteľa č. 1/2014, podľa ktorého boli povýšení do hodností:
- starší inšpektor: Ladislav Berki, Štefan Janúch,
- vrchný technik: Pavol Berki, Gabriela Jakubecová, Marian Gacko,
- starší technik: Miroslav Kováč, Ján Moskáľ,
- technik: Zdenko Javorčík ml., Lukáš Javorčík, Ivan Petro Zachar, Irena Petrová Zacharová,
- mladší technik: Marek Brindzák, Ladislav György, Ondrej Žiga.
Primátor mesta MVDr Milan Kolesár s predsedom DHZ Ing. Pavlom Zapletalom odovzdali ďakovné listy pri príležitosti životných jubileí nasledovným členom: Irene Petrovej Zacharovej, Bc. Gabriele Sabonovej, Gabriele Jakubecovej, Pavlovi Berkimu, Zdenkovi Javorčíkovi st., Ladislavovi Berkimu a Františkovi Pollákovi.
Ďalším bodom rokovania bolo schválenie nového názvu zboru podľa novo schváleného zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2014. Nový názov Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava ( DHZM Jelšava ) bol jednohlasne schválený.
Do diskusie sa ako prvý prihlásil predseda OV DPO SR Ing. Milan Brdárský, ktorý poďakoval primátorovi za spoluprácu a DHZ za činnosť, oboznámil so zmenami v hasičskom športe, ktoré budú zavedené v tomto roku. Ďalším diskutujúcim bol primátor mesta, ktorý kladne hodnotil prácu s mládežou, ocenil spoluprácu s SMZ a. s. Jelšava, ocenil aj prácu dobrovoľníkov na pôde mesta, ale aj cezhraničnú spoluprácu. Po primátorovi sa do diskusie zapojil vedúci delegácie z rumunského Nadlaku Pavel Tarbai, ktorý oboznámil prítomných s činnosťou hasičov a jednotky prvej záchrannej pomoci SMURD. Potom odovzdal veliteľovi Ing Pavlovi Zapletalovi Ďakovný list za rozvoj medzinárodnej spolupráce. Nasledovala živá diskusia členov, po ktorej sme sa presunuli na hasičskú zbrojnicu, kde sme pripravili občerstvenie.
V nedeľu sme s hosťami navštívili Vysokú pec v Sirku a hasičskú zbrojnicu v Gemerskej Vsi. Za obedom sme sa s hosťami museli rozlúčiť, lebo ich čakala dlhá cesta domov.


Odborná príprava členov OHZ.

16. února 2014 v 21:44 | Pavol Zapletal
ODBORNÁ PRÍPRAVA OPÄŤ V JELŠAVE

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany a Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - projekt Technická univerzita Zvolen v spolupráci s OV DPO v Revúcej zorganizovali v dňoch 07. 02. - 16. 02. 2014 kurz Základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Kurz sa uskutočnil v priestoroch hasičskej zbrojnici v Jelšave a na parkovisku pred mestským štadiónom. Odborným garantom kurzu bola Ing. Eva Mračková, PhD, prednášajúci lektori boli Mgr., Ing. Ivan Chromek, PhD, Ing. Dušan Hancko a Ing. Pavol Zapletal.
Program 40 hodinovému kurzu bol naplánovaný na nasledovné témy:
- právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,
- organizácia výkon služby v hasičských jednotkách,
- technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,
- základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,
- metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,
- zásady poskytovania predlekárskej pomoci,
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,
- fyzická príprava.
Prvý víkend sa niesol v znamení zákonov a predpisov na úseku požiarnej ochrany a teórie.
Po teórii prišla prax, kde si prítomných 22 dobrovoľných hasičov z Gemerskej Vsi, Hucína, Jelšavy, Lubeníka, Muráňa, Rákoša a Ratkovského Bystrého mohli porovnať rozdiel medzi CAS 25 RTHP a DA IVECO DAILY. Prebrali sa aj základy a zásady predlekárskej pomoci. V sobotu 15. februára sme sa stretli na parkovisku pred mestským štadiónom, kde prišli členovia z jednotlivých DHZ-tiek so svojou technikou a vecnými prostriedkami, s ktorými počas celého dňa pracovali.
Posledný deň patril overeniu znalostí, ktoré dobrovoľní hasiči nadobudli. Prvú časť skúšky tvoril test, ktorá všetci zvládli. Potom prišla praktická časť skúšky, kde 4-členné družstvá mali za úlohu vytvoriť vedenie z čerpadla ROSENBAUER. Skúšobná komisia vyhlásila výsledky, podľa ktorých všetci skúške vyhoveli.

Na základe týchto skúšok budú na obce zaslané zápisnice o overení, podľa ktorých obce budú môcť menovať overených dobrovoľníkov za členov OHZ.


Výcvik Požiarnikov v minulosti.

a výcvik hasičov v súčastnosti

Pozvánka

23. ledna 2014 v 20:25 | Pavol Zapletal

Hasiči hasičom 2013

21. ledna 2014 v 12:31 | P.Z.

Slávnostné oceňovanie "Hasiči Hasičom 2013"

V piatok 17. januára 2014 sa v kultúrnom dome obce Hrušov (okres Veľký Krtíš) konalo podujatie s názvom "Hasiči Hasičom 2013", ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.

Na slávnostnom oceňovaní, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ plk. Stanislav Celleng, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ odboru plánovania a koncepciíi pplk. Ivan Ondrejička, zahraničná delegácia z Maďarska ako aj riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja.
Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii zásahová činnosť jednotlivca udelené npor. Dušanovi Vančovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci za záchranu ľudského života. V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené príslušníkom Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a členom Dobrovoľného hasičského zboru Šalková, ktorí spoločne zasahovali pri záchrane skupiny dvadsiatich dvoch vodákov z rozbúreného toku rieky Hron.
Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za dlhodobú prácu a prínos do rozvoja ochrany pred požiarmi a preventívno-výchovne pôsobenie Pavlovi Zapletalovi z MHZ Jelšava a pplk. Dušanovi Hanckovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.
V neposlednom rade neostali nepovšimnuté aj športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2013. V tejto kategórií boli ocenenia udelené:
- kpt. Matejovi Peniakovi z KR HaZZ Banská Bystrica,
- npor. Štefanovi Gašperíkovi,
- Jánovi Štulajterovi z OR HaZZ v Brezne,
- nrtm. Michalovi Marcinekovi z OR HaZZ v Lučenci,
- súťažnému družstvu OR HaZZ v Lučenci za vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel,
- súťažnému družstvu ŽOR HaZZ v Žiari nad Hronom reprezentujúcemu Banskobystrický kraj na Pohári prezidenta HaZZ,
- Jánovi Kulichovi z ÚzV DPO Lučenec,
- súťažnému družstvu dorasteniek z Dobrovoľného hasičského zboru Sielnica
- a súťažnému družstvu žien Dobrovoľného hasičského zboru Budča.http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-3&sprava=slavnostne-ocenovanie-hasici-hasicom-2013

Taktické cvičenie

30. listopadu 2013 v 14:37 | Pavol Zapletal

Previerkové cvičenie.

5. září 2013 v 17:51 | P.Z.
PREVIERKOVÉ CVIČENIE

Primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár vyhlásil na 05. 09. 2013 pre členov Mestského hasičského zboru ( MsHZ ) previerkové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch školského dvora ZŠ v Jelšave.
V areály školy havarovalo osobné motorové vozidlo, ktoré sa nárazom rozpolilo a následne sa vznietilo.
Mimoriadnu udalosť spozoroval riaditeľ školy a oznámil na ohlasovňu požiarov MsHZ Jelšava. Zároveň pomocou školského rozhlasu nariadil evakuáciu v zmysle evakuačného plánu a požiarne poplachových smerníc, kde vyzval všetkých žiakov (485) a zamestnancov školy ( 56 ), aby opustili triedy a vyšli na školský dvor. Po príjazde na miesto udalosti členovia MsHZ riadili evakuáciu.
Jednotka MsHZ v Jelšave po príjazde na DA IVECO DAILY v počte 1 + 5 zistila, že protipožiarna hliadka právnickej osoby likviduje požiar havarovaného osobného motorového vozidla hasiacimi prístrojmi. Účinnosť hasiacich prístrojov však bola nedostatočná.
Veliteľ zásahu Miroslav Kováč nariadil likvidáciu požiaru strednou penou, súčasne sa zriadil štáb na zdolanie požiaru, v zložení:
- náčelník štábu: Ing. Pavol Zapletal,
- tylové zabezpečenie a spojenie s veliteľom zásahu: Marián Gacko,
- spojky: Zdenko Javorčík, Ján Moskáľ ( spojenie občianskymi rádiostanicami ),
- riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Dušan Mihalides,
- dokumentarista: Gabriela Jakubecová,
- prvá pomoc: RNDr. Adela Horváthová, a členovia MsHZ Jelšava.

Keďže bolo obmedzené množstvo vody v DA IVECO DAILY, náčelník štábu nariadil povolať CAS 25 RTHP ( v počte 1 + 4 ) a tým zabezpečiť dostatočné množstvo vody a penotvorného roztoku. Štábom bolo ďalej nariadené zriadiť stanovište poskytnutia prvej pomoci. Požiar bol zlikvidovaný. Požiarovisko odovzdané štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby.


Športový deň

12. srpna 2013 v 6:17 | P.Z.
Obec Gemereský Sad / Nováčany a Mikolčany/ dňa 10.08.2013 pripravila Športový deň obce, k pestreniu dňa MsHZ v Jelšave pripravil pre deti penovú pláň.

 
 

Reklama