Prevencia

Vypaľovanie trávy je zakázané

12. března 2017 v 15:12 | Pavol Zapletal

BOPZ práca vo výškách.

18. května 2014 v 21:06 | Pavol Zapletal
Počas zásahov sem riešili aj prácu vo výškách.
super vychytávka

DOD SMZ,a.s. Jelšava

25. srpna 2013 v 21:41 | Pavol Zapletal
24 augusta 2013.
Pri príležitosti 90 výročia vzniku Slovenských magnezitových závodov akciová spoločnosť Jelšava členovia Mestského hasičského zboru v Jelšave pripravili penovú pláň pre najmenších návštevníkov .


Nejprv zavolaje tel.číslo 150 až potom ????

5. dubna 2011 v 16:55 | Pavol Zapletal
AKO SPAĽOVAŤ V SÚLADE SO ZÁKONOM NR SR č.314/2001 Z.z. O POŽIARNEJ OCHANE v ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Povodne - evakuácia.

7. srpna 2010 v 20:02 | Pavol Zapletal

Prietrž mračien.

15. dubna 2010 v 18:31 | Pavol Zapletal
Prietrž mračien v dňoch 14-15.4.2010 okolie Jelšavy.
Zatopenie lúky
Zatopenie lúky
Zatopenie lúky

Preventivári sa školili.

24. února 2010 v 20:07 | Pavol Zapletal
PREVENTIVÁRI A ČLENOVIA KONTROLNÝCH SKUPÍN SA ŠKOLILI
Okresný výbor DPO v Revúcej v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Revúcej zorganizoval dňa 24. 02. 2010 metodické usmernenie pre 17 preventivárov a vedúcich kontrolných skupín z revúckeho okresu.
Na tejto odbornej príprave bol prezentovaný zákon č. 314/01 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý bol novelizovaný vyhláškou č. 199/09 a vyhláška 121/02 Z. z. o požiarnej prevencii. Zákon a vyhlášku prezentoval mjr.Ing. Štefan
Nikolovič z OR HaZZ v Revúcej. Na aplikáciu v praxi poukázal riaditeľ OV DPO v Revúcej Pavol Zapletal.
Požiarna bezpečnosť byte a v dome

21. ledna 2009 v 9:08 | Pavol Zapletal
Požiarnotechnické zabezpečenie objektu - bytu - domu


Hasiaci prístroj:
 • hasiaci prístroj je vhodné mať umiestnený v kuchyni, garáži a dielni
 • nakupujte univerzálne práškové hasiace prístroje určené na všetky druhy požiarov
 • naučte sa používať hasiaci prístroj ešte pred tým, ako ho budete musieť použiť
 • pri novostavbách a pri rekonštrukciách stavieb, inštalujte vnútorný vodovod alebo ventil na pripojenie požiarnej hadice
 • dym / splodiny horenia/ sú pri požiaroch nebezpečné pre vaše zdravie; inštalujte aspoň jednoduché zariadenie na detekciu dymu / dymové senzori/ a umiestnite do garáže, kuchyne a aspoň najvyššieho miesta domu;

ÚNIKOVÝ PLÁN

Ako v iných prípadoch aj tu sa oplatí byť vopred pripravený
 • podľa dispozície domu si pripravte plán pre únik v prípade ohrozenia požiarom
 • spite v izbách so zatvorenými dverami; v prípade požiaru bránia dvere vnikaniu tepla a dymu do izieb
 • pri úniku z objektu si najskôr overte, či nie sú dvere na únikovej ceste na dotyk horúce, ak áno, neotvárajte ich a uniknite do bezpečia inými dverami alebo oknom
 • dohodnite sa na mieste zhromaždenia všetkých členov rodiny mimo objekt
 • zostaňte spoločne mimo dosah požiaru, volajte Hasičský záchranný zbor č. tel. 112 alebo 150 z bezpečného miesta, overte si, že sa do objektu zasiahnutého požiarom nikto nevrátil
 • kontrolujte, či sú únikové cesty a schodiská voľné (bez horľavých materiálov a prekážok ktoré by bránili úniku z priestorov)
 • odstráňte všetky zbytočné veci z pivníc, garáží, záchodov a povalových priestorov, pomôžete tak znížiť intenzitu a rýchlosť šírenia požiaru.
Elektrické zariadenia
 • pokiaľ je to možné, nepoužívajte predlžovacie káble; vždy skontrolujte, či predlžovacie káble nie sú poodierané alebo opotrebované; neukladajte predlžovacie káble pod podložky, neobtáčajte ich okolo klincov a háčikov
 • nepreťažujte zásuvky - zvýšeným odberom el.energie
 • pravidelne kontrolujte, či nie sú uvoľnené vodiče, príslušenstvo osvetlenia, a pod.
 • zabezpečte dostatočný priestor okolo televíznych prijímačov, rádií, silných svietidiel a ostatných elektrických spotrebičov tak, aby ste zabránili ich prehriatiu
 • ak Vám často vypadávajú ističe, okamžite znížte množstvo spotrebičov zapojených v sieti
 • uistite sa, že pre všetky elektrické spotrebiče máte k dispozícii prehlásenia o zhode (zodpovedajú platným predpisom)
 • v mnohých starších domoch nie je kapacita elektroinštalácie dostatočná pre používanie dnešných moderných zariadení, preťažená elektroinštalácia môže byť príčinou požiaru; strážte nasledujúce skutočnosti signalizujúce možné preťaženie: mdlé osvetlenie zo svietidiel pri chode ostatných elektrických spotrebičov, zmenšený televízny obraz, pomalé výhrevné spotrebiče, časté vypadávanie ističov; zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý Vám zaistí odbornú pomoc.

KUCHYNE
 • je múdre umiestniť v blízkosti kuchyne hasiaci prístroj, najlepšie pri sporáku smerom k východu z kuchyne
 • nikdy nelejte na horiaci tuk alebo olej vodu; vypnite sporák a zakryte hrniec pokrievkou alebo zatvorte dvierka rúry
 • umiestňujte hrnce a pánvice na sporáku najskôr na zadné pozície; vždy dávajte v kuchyni pozor na malé deti
 • neskladujte veci nad sporákom, mohli by byť príčinou požiaru
 • udržujte kuchynské zariadenia v čistote a v riadnom stave, vypínajte ich zo zásuvky vždy po ukončení práce
 • nepreťažujte kuchynské zásuvky; nepoužívajte spotrebiče a zariadenia s poodieranými a inak poškodenými vodičmi
 • pri varení používajte priliehavý odev, znižuje riziká pri varení;
platňa elektrického sporáku dosahuje teplotu 800 ˚C , teplota plameňa zemného plynu je cez 1000 ˚C.
 • Utierka alebo "chňapka" môže vzplanúť pri teplote 400 ˚C, rovnako tak aj Váš župan, zástera alebo uvoľnený rukáv
 • čistite pravidelne sporák a odsávač pár (digestor); utierajte rozliaty tuk a olej hneď, ako povrch sporáku vychladne.


DETI

Jedna štvrtina detských úmrtí pri požiaroch je spôsobená požiarmi založenými deťmi

 • zápalky a zapaľovače udržujte mimo dosah detí
 • nikdy neopúšťajte deti pri ohni, ohrievačoch vzduchu, alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo
 • deti sú na oheň prirodzene zvedavé, preto na nich dávajte pozor; ak sa však dieťa s ohňom opakovane hrá, alebo sa zdá byť ohňom fascinované, potom radšej vyhľadajte profesionálnu pomoc
 • uistite sa, že deti vedia, ako môžu z každej miestnosti utiecť.


BENZÍN A OSTATNÉ HORĽAVÉ KVAPALINY

 • horľavé kvapaliny by mali byť skladované iba v schválených bezpečných nádobách mimo objekt
 • v samostatnej garáži je predpismi povolené skladovať v nerozbitných obaloch pre osobné vozidlo max. 40 l kvapalného paliva a 10 l ostatných horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti
 • benzín určený pre kosačku na trávu, traktorček alebo iné stroje a zariadenia uchovávajte mimo uzatvorené priestory a zdroje iskier a ohňa zapínajte stroj najmenej 3 m od miesta, kde ste plnili nádrž
 • neplňte nádrž pokiaľ je stroj ešte horúci
 • nikdy neupratujte a nečistite veľkú plochu benzínom alebo inými horľavými kvapalinami.
FAJČENIE

Ak naozaj veríte, že ste imúnny voči všetkým civilizačným chorobám, tak si aspoň dávajte pozor na poškodenie zdravia, alebo ohrozenie života spôsobené následkom požiaru

 • nikdy nefajčite v posteli
 • nefajčite, pokiaľ popíjate alkohol, alebo ste veľmi unavený
 • používajte veľké a hlboké popolníky a často ich vysypávajte
 • nikdy nevysypávajte popolník do odpadkov bez zvlhčenia nedopalkov a popola.
KOZUBY

 • používajte kozubové zásteny, zabránite iskrám voľne odletovať
 • neskladujte v blízkosti kozubu noviny, zápalky a iné horľavé látky, alebo pred kozub umiestnite nehorľavú zábranu
 • zabezpečte vykonávanie prehliadok a čistenia komínov odborne spôsobilými osobami pred každou vykurovacou sezónou
 • inštalujte lapače iskier, zabránite tak požiaru strechy.
KOTLE / VYKUROVACIE TELESÁ
Nevhodne používané, môžu byť najnebezpečnejším zariadením vo Vašom dome
 • inštalujte a používajte vykurovacie zariadenia v súlade s platnými predpismi; zabezpečte vykonávanie prehliadok kotlov pred každou vykurovacou sezónou
 • neskladujte noviny, textílie a iné horľavé látky v blízkosti kotlov, ohrievačov vody, vykurovacích telies
 • nenechávajte zapnuté ohrievače vzduchu, pokiaľ nie ste v miestnosti
 • dodržujte bezpečnú vzdialenosť horľavých materiálov od ohrievačov vzduchu a iných zdrojov tepla (bezpečné vzdialenosti sú uvedené v návode na obsluhu zariadenia)
 • nepoužívajte pri ohrievačoch vzduchu predlžovacie káble, môže dôjsť k ich roztaveniu a následnému požiaru
 • ak máte plynový kozub, zapálte najskôr zápalku a potom zapnite plyn
 • nikdy nepoužívajte plynovú rúru na vykurovanie miestností; neohrozuje Vás len oheň, ale aj vyčerpanie kyslíka v miestnosti.

Dôležité čísla

22. prosince 2008 v 23:21 | Pavol ZapletalDôležité čísla

V ohrození života

Integrovaný záchranný systém - 112

Hasiči : OR HaZZ Revúca - 150

Mestský hasičský zbor Jelšava - 0907 358 784


Polícia - 158Záchranka - Rýchla zdravotná služba - 155

Slovenský plynárenský priemysel
Východoslovenská vodnská spoločnosť,a.s. Košice

Revúca
058/4824435
058/4426394
Reussova 718/5, 050 01 Revúca


Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice +421 55 678-6516
Odborná príprava členov OHZ-DHZ

30. září 2008 v 19:20 | Gabriela Jakubecová

V dňoch 22. - 26. septembra 2008 sa v mestskom dome kultúry / MsDK / a na parkovisku pred Mestským štadiónom v Jelšave sa vykonala základná odborná príprava členov obecných hasičských jednotiek z okresu Revúca, ktorú zorganizoval Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej. Túto odbornú prípravu v trvaní 40 hodín vykonali lektori Technickej univerzity vo Zvolene- Katedry požiarnej ochrany : Doc. RNDr. Iveta Marková, Ing. Eva Mračková, PhD PhD., Mgr.Ing. Ivan Chromek PhD., Mgr.Ing. Dušan Hancko


Tejto prípravy sa zúčastnilo 30 dobrovoľných hasičov a hasičiek z Jelšavy, Magnezitoviec, Lubeníka, Revúcej, Muráňa, Muránskej Dlhej Lúky a Rákoša.


Počas 25 hodín sa prebrali teoreticky témy v priestoroch MsDK:

- o horení a horľavých látkach,
- o hasení a všeobecný prehľad hasiacich látok,

- o právnych predpisoch v ochrane pred požiarmi,

- základy prvej pomoci,

- o ochrane pred požiarmi,
- o bezpečnosti práce a o ochranných prostriedkoch,
- o základných vecných prostriedkoch, ktoré sa používajú v OHZ - DHZ,

- činnosť pri povodniach.


Počas týchto teoretických prednášok sa zároveň vymieňali aj skúsenosti z činností jednotlivých hasičských jednotiek.


Tieto teoretické témy sa potom posledný deň odbornej prípravy sa mohli preniesť do praktickej činnosti, ktorá sa vykonala na parkovisku pred mestským štadiónom. Prítomní hasiči sa rozdelili do 5-členných kolektívoch, ktoré si mohli vyskúšať hasiace techniky, napojenie sacieho vedenia, používali niekoľko druhov prúdnic, používali penidlo na výrobu peny ťažkej a ľahkej peny, vytvorili provizórne jazierka z ktorých prečerpávali vodu pomocou plávajúceho čerpadla a kalových čerpadiel čo využijú pri doprave vody u lesných požiaroch , nacvičili si používanie rôznych hasiacich prístrojov na štyroch ohniskách a vytvárali sa zátarasy pomocou vriec pri fiktívnej povodni. Všetky tieto činnosti sa mali vykonávať v ochranných odevoch a s ochrannými prostriedkami. Finančné prostriedky vynaložené na ochranu v obciach sú rôzne niektorí členovia nemali osobné ochranné prostriedky - je to na škodu , ako majú títo členovia poskytnúť pomoc keď sami nie sú chránený .
Záverečný deň patril overeniu nadobudnutých znalostí testom. Všetci hasiči, ktorí sa zúčastnili tejto odbornej prípravy, vypracovali jednu z určených téz. Tieto vypracované tézy boli tiež súčasťou záverečnej skúšky. Všetci prítomní hasiči prešli odbornou prípravou.


Odborná príprava členov OHZ - DHZ 22-26.9.2008 JelšavaPoďakovanie za uskutočnenie tejto prípravy patrí gestorovi Prof. Ing. Antonovi Osvaldovi CSc. , lektorom Technickej univerzity vo Zvolene, primátorovi Mesta Jelšava MVDr. Milanovi Kolesárovi, ktorý poskytol priestory v MsDK. Okresnému výboru DPO v Revúcej - riaditeľovi a podpredsedovi OV Pavlovi Zapletalovi za zorganizovanie tejto odbornej prípravy. Na záver dúfam, že všetci zúčastnení využijú nadobudnuté znalosti aj v praxi. 
 

Reklama